Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9237 38f5
Reposted fromxalchemic xalchemic
8305 a111
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaeternaljourney eternaljourney

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viaeternaljourney eternaljourney

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
9523 82f6 500
Emerald Bay
1037 43d8 500

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

4667 9755 500
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
3070 d7a8 500
Reposted fromleifvr leifvr viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
5312 be40 500
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
5731 a5f4 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl