Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaeternaljourney eternaljourney
2013 619e
Reposted fromusual usual viaeternaljourney eternaljourney
2013 619e
Reposted fromusual usual viaeternaljourney eternaljourney

czytam wiadomości
te wszystkie listy
obietnice i zapewnienia

zastanawiam się
ile substancji halucynogennych
ile hektolitrów alkoholu
ile ton kokainy
trutki na szczury

musiałbyś zażyć
żeby znów napisać coś podobnego

— małe napisy na czarnym tle
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
4586 043f 500
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaeternaljourney eternaljourney
0640 fedd
Reposted frometernaljourney eternaljourney
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatysiace-mysli tysiace-mysli
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Damian Strączek, Żórowy dinożarł mówi dziukuluku.  I kto to papla - nietypowy słownik języka dziecięcego

Reposted fromprzecinek przecinek viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viaeternaljourney eternaljourney
6637 c99f
5276 fb43
7844 e805
Reposted fromkimik kimik viaesste esste
3810 f5ef
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl